تحلیل روانکاوی خواب


تحلیل رویا ها

آقای ۳۵ ساله در جلسه روان درمانی که باهم داشتیم خوابی را که دیده بود برای من باز گو کرد :

در خواب مار سیاهی را دیدم که گویی سرگردان بود، هی میچرخید، اون مار به جای اینکه در لانه اش باشد درون کیسه سیاهی محبوس شده بود.

خواستم بهش کمک کنم که ناگهان به طرف من حمله ور شد و ناگهان از خواب پریدم. و به ساعتم نگاهی انداختم خیس عرق بودم ساعت۳ نصف شب بود.

تحلیل محمد جانبلاغی:

مار به طور کلی نماد امیال جنسی است به طوری که نمایانگر کلا عملکردی حنسی سرکوب شده ای باشد چرا که در زندگی مدرن ما مجبور به سرکوب امیالمان هستیم.

و این فرد هم در خوابش دقیقا همین احساس غریزه اش را سرکوب کرده است.(مار درون کیسه سیاهی محبوس شده است.)

روان درمانگر محمد جانبلاغی

امتیاز رضایت شما

تحلیل روانکاوی خواب  دوستان زیادی از مطالعه مطالب زیر استقبال کرده اند  تحلیل روانکاوی خواب


شیوهٔ اجراء واقعیت درمانی

ویژگی های افراد موفق

سه گام تا یک دوستی خوب

بازیهای ناتمام لیبیدو در مسیر زندگی

دیدگاهتان را بنویسید